Libro recomendado: Mar Romera.

Aprender a educar en las emociones, un gran regalo para el desarrollo de nuestros hijos. Mar Romera habla de las dificultades y los conflictos más comunes en que los padres se pueden encontrar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con los más pequeños.

ok

El pla TAC als Centres Educatius.

Instaurar les tecnologies de la informació i la comunicació a les nostres aules implica una profunda reflexió com a docents i un canvi del nostre rol, al considerar-les com a eines facilitadores de l’aprenentatge autònom del nostre alumnat.

Alhora, implicarà un canvi en l’organització i la metodologia del centre. Seria un error creure que aquest canvi metodològic es produeix simplement pel fet d’incorporar les noves tecnologies a l’aula. El que si és cert és que la seva implementació pressuposa un replantejament de les rutines i de les estratègies que haurem d’adoptar per a propiciar l’aprenentatge dels alumnes.

Així, el pla TAC del Centre haurà de reflectir l’itinerari que ens ha de guiar cap a l’objectiu últim de l’incorporació de les tecnologies a l’aula: millorar els resultats educatius i afavorir la cohesió social. És a dir, la tecnologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge i el coneixement.

A la societat d’Internet, el més complicat no és navegar, sinó saber on anar, on buscar el que es vol trobar i què fer amb el que es troba. I això requereix educació. (Manuel Castells)

Blog origen: UNA ALTRA MIRADA. El Pla TAC al Centre.

Novembre 2014

 

L’educació inclusiva.

Aquest Blog entén la inclusió com un compromís amb la identificació  de les diverses NEE i la reducció de barreres per a l’aprenentatge i la participació; però sobretot, com el valor afegit què té la presència d’alumnes amb diferents necessitats a l’aula.

Les actuacions del professorat contemplen des de la rebuda, passant per l’avaluació psicopedagògica i el concepte de suport afavoridor de la pràctica inclusiva.

Pràctica inclusiva que ha de:  1) Tenir uns objectius ben delimitats; 2) Basar-se en els coneixements previs de cada alumne i 3) Planificar-se col·lectivament amb la coordinació de tots els professionals que atenen els alumnes amb necessitats educatives diverses.

En definitiva, partint de les capacitats de cada alumne, l’actuació a l’aula ha de reconèixer les diferències de cadascú d’ells i, en conseqüència, utilitzar diversos tipus de recursos.

Blog origen: UNA ALTRA MIRADA. Guia didàctica; Escola Inclusiva.

Desembre 2014